aktuelno-m.gif (3720 bytes)

09. juli 2002. g.

STENOGRAM

 

SVEDOK:

            To je vaš problem, no on je bio predsednik i član tog vojnog štaba na Kosovu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A u tome i jeste stvar, kako može ovoliko civila da čini vojni štab? Bez obzira na to da li oni koordinirali razne aktivnosti, kako oni mogu biti vojni štab, kako vi kao oficir koji ima vojno obrazovanje može da ovoliko civila stavi u vojni štab. Jel to tačno ili nije?

SVEDOK:

            Civilna zaštita u Jugoslaviji imala je mnogo civila. To nisu bili samo vojnici.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, a mislite da vojnici spadaju u civilnu zaštitu? Jel tako?

SVEDOK:

            Vojnici normalno ne pripadaju takvim jedinicama, međutim njima zapovedate vi, jer vi ste bili na čelu  teritorijalne odbrane.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ne razumem to što sada kažete, ja sam bio na čelu celokupne odbrane i bio vrhovni komandant vojske kao predsednik republike, to zna svako u Jugoslaviji, prema tome ne znam šta tvrdite. Prezicirajte, molim vas?

SVEDOK:

            Časni sude, mogu li vam ponuditi jedan primer.

MEJ:

            Da.

SVEDOK:

            Onda neka se to stavi na grafoskop

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Jel vi imate ovo na vašem ekranu ili nemate?

MEJ:

            Što je to, gospodine Aliju, što želite objasniti?

SVEDOK:

            Evo to optuženi može sam videti, to je komandna struktura i ko je zapovedao na Kosovu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Budite ljubazni, ja ne vidim ovde dobro, pa mi dajte taj papir da pogledam, pa ću vam ga vratiti na grafoskop.

MEJ:

            Molim da se optuženom da taj dokument.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, ovde se vidi, ovako, gore na vrhu Predsedništvo Savezne Republike Jugoslavije, vrhovni komandant oružanih snaga. Pa onda ispod njega Ministarstvo odbrane, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, u ratu Vrhovna komanda, pa se onda to grana na Komandu ratnog vazduhoplovstva, i PVO, pa na komande armijske oblasti i Komanda vojno pomorske oblasti. Jel tako? Znači, Vrhovna komanda, Ministarstvo odbrane, pa komande mornarice, vazduhoplovstva i kopnene vojske. A onda kopnena vojska, divizije i korpus i ostale jedinice i brigade itd. Šta vi ovim dokazujete? Kako postoji Vrhovna komanda vojske i kako postoje armije, mornarica, vazduhoplovstvo, brigade itd, ajte molim vas, prevedite, pa pogledajte da biste videli. Šta vi dokazujete? Vi gospodine Šukrija izgleda ono što piše u novinama i što svako zna ovde otkrivate ovde kao neku spektakularnu činjenicu?

SVEDOK:

            Časni sude, opristite. Ovaj dokument je moj primerak, a optuženi kaže da je to iz novina. To nije iz novina, to je iz Vojne akademije u Beogradu. I to pokazuje vojnu strukturu na Kosovu. To je glavni primer na kojem sam optuženi može pronaći koja je jedinica bila pod čijom komandom.

MEJ:

            Gde ste tačno dobili taj dokument gospodine Aliju?

SVEDOK:

            To je sa fakulteta, sa akademije. I to je veoma važan dokument.

MEJ:

            Da li je taj dokument vama bio dat.

ODGOVOR:

            Ne, to je moj dokument.

MEJ:   

            Kažete da to dolazi sa fakulteta, ali kako je on došao vama u ruke?

ODGOVOR:

            Pa ja sam tamo studirao. To je iz kolegija o komandi i strukturi jugoslovenske vojske.

MEJ:

            Znači, vi ste taj dokument dobili kad ste studirali na fakultetu?

SVEDOK:

            Da, kad sam studirao na fakultetu.

MEJ:

            A kad je to bilo?

SVEDOK:

            1987-1981,  a ovaj dokument se još danas nalazi u pravilu službe jugoslovenskih oružanih snaga.

MEJ:

            Samo trenutak. Ukoliko optužba želi da se to uvrsti u spis, možemo to uvrstiti u spis. Izvolite, gospodine Miloševiću.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Svakako uvrstite. U čemu je, gospodine Šukriju, otkriće da vojska ima svoju strukturu, oružane snage, da postoji Vrhovna komanda, da postoje mornarica, avijacija i kopnena vojska i da se kopnena vojska po armijskim oblastima, divizijama, brigadama, itd, organizuje. U čemu je otkriće? Šta je tu za vas bitno da ovde iznosite? Ne razumem, to uopšte nije nikakva tajna. Ko poriče da postoji kopnena vojska, mornarica, vazduhoplovstva, da postoji Vrhovna komanda, da postoje brigade i korpusi itd? Ko u opšte to osporava?

MEJ:

            Ovo sve što ste rekli je komentar. On je dostavio taj dokument i on kaže da taj dokument pokazuje ono što mu je rečeno na fakultetu. Vi možete to komentirati ako hoćete, ali ne sada, sada idemo dalje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, molim vas, ajmo da uzmemo jedan od ovih dokumenata koji ste vi juče dali. To je npr. pismo.

MEJ:

            Pre nego što nastavimo, bolje da taj dokument formalno uvrstimo u spis. Molim sudskog poslužitelja da uzme dokument. I molim da se da i dokazni broj. Ne, ne, samo trenutak. Prvo da se pozabavimo sa ta dva dokumenta pre nego što idemo dalje. Molim da se tom dokumentu dade dokazni broj odbrane, ovom i onom prethodnom.

Nema veze, koji god broj je povodan.

SEKRETAR:

            Drugi dokument od gospodina Alija će biti dokazni broj odbrane 22, a dijagram broj 23.

MEJ:

            Da gospodine Miloševiću.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Želim da vas pitam upravo u vezi sa ovim pismom. Ovo je pismo koje načelnik uprave za odbranu Petar Ilić, to ste juče pokazali šalje u Savezno ministarstvo za odbranu, Sektoru za civilnu odbranu. Dakle, postoji u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u Vladi Savezne Republike Jugoslavije, Savezno ministarstvo odbrane, pa onda područni organ u Republici Srbiji koji pripada Saveznom ministarstvu odbrane, pa onda unutar tog područnog organa Uprava za odbranu Prištine. To piše gore u ovom zaglavlju. I sad načelnik Uprave za odbranu sa sedištem u Prištini, piše sedištu ministrstva. Jel tako? To znači vaš područni organ Prištine komunicira po vertikali slično toj šemi koju ste vi pokazali sa sedištem ministarstva. Jel tako?

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A jel ovo pismo upućeno od njega u sedište Ministarstva Sektoru za civilnu odbranu?

SVEDOK:

            Pa pročitajte kome je to napisano, kome je poslano?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Piše Saveznom ministarstvu za odbranu, Sektoru za civilnu odbranu?

SVEDOK:

            Ali kome je to lično upućeno, kojoj osobi?

MEJ:

            Gospodine Miloševiću, koji to sada dokument čitate. Ovde imamo dva. Jedan nosi broj 245, drugi nosi broj optužbe 246, obojica su od 28. jula.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Molim vas, ovo je...

MEJ:

            Možda bismo mogli razlikovati tako što jedan bitno duži od drugog.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

Ovo je samo na jednoj stranici i ja ovde govorim želim da mi objasni svedok, da li se ovde i kako komunicira od strane načelnika Uprave do Saveznog ministarstva za odbranu.

MEJ:

            Neću to dozvoliti. Sve dok nisam shvatio iz kojeg dokumenta citirate. Ovaj svedok je utvrdio tri dokumenta.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Molim vas.

MEJ:

            Hajde da ih prvo citiramo, budući da vi ne pratite numeraciju koju mi koristimo na sudu. Nemojte da me prekidate i vi ne pratite brojeve. Jedan dokument nosi naslov Predmet uputstvo za odbranu nasiljenih mesta. Sledeći dokument je upućen načelnicima odeljenja i šefovima odseka na odbranu. Sledeći upućen je načelnicima odeljenja i šefova odseka za odbranu i treći je uputstvo za odbranu nasiljenih mesta itd.  Dakle, koji od ta tri dokumenta vi sada držite u ruci i citirate?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Evo ja držim u ruci papir koji ima oznaku, vaše stranice H 000 4689.

MEJ:

            Molim vas da nam to predate pa da uporedimo sa dokumentima koji stoje u posedu Sekretarijata. Da vidimo koji je to tačno dokuemt. U svakom slučaju, u transkript mora ući tačno oznaka dokaznog predmeta o kojem vi govorite. Molim da sekretar uporedi ta dva dokumenta i neka nam kaže o kojem dokaznom broju se radi?

SEKRETAR:

            Časni sude, optuženi je govorio o dokaznom predmetu 248, to je zadnja stranica tog predmeta.

MEJ:

            Da, molim vas da to stavite na grafoskop tako da i svedok može da vidi dokument, njemu dajte original, a optuženom kopiju. Izvolite kažite, koje pitanje gospodine Miloševiću?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pošto gospodin Šukrija objašnjava organizaciju, ovde se vidi da načelnik uprave koja je organizacioni deo saveznog minsitarstva za odbranu, piše ministru, odnosno ministarstvu odbrane, sektoru za civilnu odbranu. E, sada želim da vas pitam, to je znači vertikala saveznog ministarstva odbrane, jel tako? Pošto on ide sa federalnog nivoa, skroz dole do lokalnog nivoa, jel tako? I ovde vidimo sa lokalnog nivoa.

MEJ:

            Dozvolite svedoku da odgovori. Možete li da odgovorite na to?

ODGOVOR:

            Da, primer koji smo imali ranije ovde se ne kaže koga lično oslovljava Petar Ilić, ovde se radi o Gezi Farkašu i ovde on traži da se naoružaju jedinice civilne odbrane.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ja hoću prvo da raspravim funkcionisanje te organizacije o kojoj vi govorite. Malo pre ste pokazali šemu vojske. Jel tako? Gospodine Šukrija, malo pre ste pokazali šemu vojske?

SVEDOK:

            Dobro ste to videli. Samo pažljivo pročitajte na koga je to adresirano, vidi se tu ime tog generala zašto vi to poričete?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa ja ne poričem, gospodine Šukrija da je Geza Farkaš u to vreme bio pomoćnik ministra za civilnu zaštitu. Kakve to ima veze, ja kad govorim ja vas pitam.

MEJ:

            Ovo ne treba da se pretvori u raspravu. Postavite ponovo pitanje i odgovorite onda svedoku da odgovori onda na pitanje. Gospodine Aliju, samo odgovorite na pitanje, nemojte da se raspravljate.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Molim vas, sporedno je da li se pomoćnik ministra ili zamenik ministra odbrane za civilnu zaštitu zove ovako ili onako. Ja želim da utvrdim da područni organ, znači iz Prištine, komunicira sa pomoćnikom ministra odbrane zaduženim za civilnu odbranu. Jel to činjenica?

MEJ:

            Mi možemo da vidimo kome je upućeno pitanje, e sad kažite nam šta je poenta, koje je pitanje gospodine Miloševiću?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Želim da utvrdim da li je ovo ta vertikala ministarstva odbrane o kojoj vi govorite?

SVEDOK:

            Pre sam rekao da je to vertikalni komandni lanac i vi to ne možete da poreknete. Ovo je jednostavno.

MEJ:

            Molim da se ne raspravljate sa optuženim, jednostavno odgovorite na pitanje i tako ćemo mnogo brže završiti. Gospodine Miloševiću, imate još 10 minuta sa ovim svedokom. Mi vidimo ove dokumente.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Tek sam počeo ovo ispitivanje, gospodine Mej, zar vi ne vidite da svedok ni na jedno pitanje, u stvari, ne može da odgovori na uljudan način? Svedok vam je prilično nervozan, možda bi trebalo malo da se smiri pa onda omogućite da ga ispitam.

MEJ:

            Ne, ne, molim vas, da vi ne komentarišete, imate još 10 minuta.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa dobro zar nemam bar ni ono vreme koje je imala druga strana?

MEJ:

            Sada ste imali već sat vremena koje su oni imali i imali ste još malo više od toga, do sad. Možete da imate još 15 minuta i onda je to u stvari trećina vremena nego što je imalo tužilaštvo.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li vi računate vreme koje su oni imali u petak, pre prekida?

MEJ:

            Da, da, sve je to uračunato.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa onda mi je vrlo teško da postignem da postavim pitanja koja želim da postavim, jer ovde je on mnogo stvari objasnio onih koje se u svakim novinama mogu pročitati.

            Objasnite mi, gospodine Šukrija, ako je ovo vertikala kojom ide organ uprave u kojoj ste vi radili, po kojoj vertikali ide npr. komunikacija u vojsci? Da li po onoj šemi koju ste pokazali malo pre, ili na neki drugi način?

SVEDOK:

            Rukovodstvo i komanda je jednostavno obrazac one vrste što sam ja već prezentirao, to je jedna opšta šema.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Petar Ilić je bio načelnik uprave za odbranu koja pripada ministarstvu odbrane. KO je komandovao vojskom na Kosovu? Ko je bio glavni u vojsci tada na Kosovu 98-me godine? U vreme o kome vi govorite? Petar Ilić komunicira, dakle, sa ministarstvom odbrane. S kim komunicira komandant vojske koji je dole, komandant korpusa npr. Dajte mi recite, vi ste oficir, dakle s kim komunicira komandant korpusa?

SVEDOK:

            Vi znate odgovore na ta pitanja. Odlično ih znate. Videli ste to u dijagramu, komandant prištinskog korpusa odgovara komandantu niške armije, to je vrlo jednostavno. I vi ste vrhovni zapovednik oružanih snaga Jugoslavije.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Naravno, naravno. Ja vas ne pitam zato što ne znam, nego hoću da utvrdim šta vi govorite. A kome odgovara komandant niške armijske oblasti treće armije, kome odgovara on?

SVEDOK:

            On odgovara načelniku štaba jugoslovenske vojske.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, znači ustanovili smo dve linije. Jedna postoji preko organa uprave ministarstva odbrane, od dna do vrha, što se vidi iz ovog pisma. Drugo, objašnjavate, ide od komande korpusa, do komande armije treće, pa onda do Generalštaba. To je vojna linija. A recite mi za policijiju. Kome referiše šef policije, npr. načelnik sekretarijata unutrašnjih poslova u Prištini?

SVEDOK:

            O policijskim pitanjima treba da pitate policiju. Ja vam nisam pokazao dijagram za policiju.

MEJ:

            Vi ne odgovarate optuženom. Vi odgovarate sudu. Možete li, molim vas, da nam pomognete u vezi lanca komande policije ili ne? Ako ne znate, gospodine Aliju, onda tako i kažite.

SVEDOK:

            Ja nisam bio u policiji da bi tako nešto znao.

MEJ:

            U redu, sledeće pitanje molim.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ali da se zadržimo na ove dve, znači, da l vam je onda jasno gospodine Šukrija, ako deo organizacionih ministarstava odbrane ima svoju vertikalu vrha do ministarstva, ako vojska ima svoju odbranu do vrha generalštaba, to smo utvrdili, jel tako? Kako onda i na osnovu čega možete da tvrdite da komanduje svim tim snagama nekakva zajednička komanda za Kosovo ili je to metod rada koji se tiče civilne zaštite? I koji se tiče međusobnog informisanja?

SVEDOK:

            Časni sude, da odgovorim optuženom ponovo. Ja sam jasno objasnio pitanje vojnih okruga i komandu  korpusa i pokrajinski sekretarijati odbrane, svaki od njih je imao svoje odgovornosti kao što sam ja juče objasnio. Ne možete da manipulišete prevodom na srpski. Treba da znate odlično da u slučaju rata armijom je upravljala ova zajednička komanda koju ste vi formirali.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To znači ovo što ste malo pre rekli, da komandant korpusa npr. prištinskog ne odgovara komandantu armije, a komandant armije generalštabu i meni, nego odgovara Milomiru Miniću. Jel tako? Jel to vi tvrdite? Znači, on prima naredbe od Milomira Minića, a ne od komandanta armije i ne od mene, nego od Milomira Minića u Prištini? Jel vi to tvrdite?

SVEDOK:

            Zašto vi unosite zbrku. Dobro ste videli taj plan koji sam vam ja pokazao. Molim da pokušate da ne izbegavate svoje odgovornosti. Vi ste bili vrhovni komandant.

MEJ:

            Moraćemo da zaustavimo ovo. Ovaj svedok mora da odgovara veću, a ne da ulazi u rasprave sa optuženim. Jednostavno kažite da ili ne, nemojte da se raspravljate, ja sam vam to već jednom rekao gospodine Aliju. Gospodine Miloševiću, koje je vaše sledeće pitanje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Nije mi dao odgovor na ovo pitanje. Pošto sam postavio.

MEJ:

            Postavite ga ponovo. Kratko.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, da li se znači, komandovanje vojskom obavlja linijom koju ste opisali, od korpusa armije do vrhovne komande i do mene, ili se komanduje vojskom preko Milomira Minića? Što vi tvrdite ovde?

SVEDOK:

            Ja ne tvrdim ništa, ja jednostavno govorim istinu. Ja sam već tri puta odgovorio na ovo pitanje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, onda je zaista uzaludno da nastavimo o tome. A dobro, da li je vama jasno da sva ova dokumenta koja ste, koja ste vi ovde predočili, da su to opšte poznate stvari u svaoj mesnoj zajednici?

MEJ:

            To je komentar, nije pitanje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Molim vas da li piše u ovom drugom dokumengu, gde se govori o zadacima civilne zaštite, kaže jedinice opšte namene. Prvu medicinsku pomoć, spasavanje iz ruševina.

MEJ:

            To je dokazni predme 245. Da, nastavite.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ovo smo gledali kako funkcioniše prema gore, a onda vidimo kako funkcioniše prema dole. Civilna zaštita, kaže jedinice opšte namene pružaju prvu medicinsku pomoć, spasavanje iz ruševina, gašenje požara, raščišćavanje barikada, pranje ulica itd. Specijalizovane jedinice na spasavanju iz ruševina, pa se kaže građevinske, putne , vatrogasne, to su ove što imaju građevinske mašine, pa mogu da raščiste ruševine, jel tako? Prvu medicinsku pomoć, uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, sanaciju terena i održavanje reda. Pa onda učestvuju u izgradnji skloništa, zaklona, osposobljavanja, snabdevanja vodom. I onda osmatranje, obaveštavanje, praćenje svih terorističkih aktivnosti. Govori se znači, o radnjama koje civilna zaštita ima u vezi sa terorističkim aktivnostima. Da li je vama, gospodine Šukrija, poznato koliko je pošto ste radili u područnom organu ministarstva odbrane u Prištini. Koliko je u toj godini 1998-oj, o kojoj vi svedočite, ubijeno od strane UČK Srba i Albanaca i vojnika i policajaca i koliko je bilo terirističkih napada? Koliko je naselja bilo zauzeto? Npr. od Orahovca , da li vam je to poznato?

MEJ:

            Ne, molim da se to stavi u vidu pitanja. I radi se o dokumentu 246. Ali nećemo sada da se zaustavimo kroz to. Znači, dokument da li se radi o  245 ili o 246, nije bitno. Gospodine Aliju, radi se o sledećem, možete li da pomognete Veću tako što ćete se pozabaviti pitanjem određenog broja trerorističkih napada od strane OVK 98-me godine, tako se ovde kaže. Ako možete da nam pomognete, izvolite, ako ne možete, jednostavno kažite da ne možete.

SVEDOK:

            Ja ću pokušati da vam pomognem. Sud treba da zna da OVK nikada nije na Kosovu predzimala terorističke operacije. Spomenuću samo jedno ubistvo. Ilija Dumiši. I njegov prijatelj Tale Edmalić su ubijeni 1990-te godine i nikada nije objašnjeno ko je njih ubio. A sud zna ko je bio zadužen, ko je bio glavni u Prištini. Mogu li da ,,,

MEJ:

            Ne, imali smo dosta dokaznih predmeta. Umesto da idemo dalje u to. Kako bi vi kategorizovali ove operacije OVK na Koosovu?

SVEDOK:

            Operacije OVK su bile vid odbrane od sprskog okupatora i varvara i odbrana stanovništva.

MEJ:

            U redu, u redu. Gospodine Miloševiću, sledeće pitanje, imate još 4 minuta.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa dobro, bez obzira na to kako vi kategorišete, to je bilo vaše pitanje, gospodine Mej. Da li znate koliko je ljudi, Srba i Albanaca, vojnika i policajaca pobila UČKA u 98-oj godini? Da li znate da ih je mnogo poginulo tad? Da li to znate?

SVEDOK:

            Ubijeni su mnogi Albanci od strane pripadnika jedinica  Vojske Jugoslavije, od strane policije kao jedinica specijalnih snaga. Ove snage su bile smeštene u prištini u Hotelu Grand i u Hotelu Park, isto tako u Hotelu Hercegovina kao i na glavnom putu od Kline do Đakovice.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To vas ne pitam.

MEJ:

            Molim vas da ponovite svoje pitanje, gospodine Miloševiću.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li vi poričete da je UČK u 98-oj godini ubila veliki broj građana Srba i Albanaca, policajaca, vojnika i drugih? Da li vi poričete to?

SVEDOK:
            OVK nije ubijao Albance, sasvim suprotno, branio je Albance. A situacija 98-me je bila ratna situacija. Vladalo je ratno stanje i vi ste imali 50 hiljada vojnika na Kosovu. I mi smo imali pravo da se branimo od kolonizacije i okupacije. Časni sude, da li želite da pogledate primer neki, samo da pogledate primer.

MEJ:

            U redu, stavite ga na grafoskop. Ovo je izveštaj.

ODGOVOR:

            Ovo je izjava generala prištinskog armijskog korpusa koji je rekao da oko 150 hiljada naoružanih ljudi je na Kosovu, a optuženi govori o terorističkim grupama koje nisu postojale ili ako su postojale radilo se o srpskim terorističkim grupama. I takođe su korištene specijalne jedinice.

MEJ:

            U redu, ako tužilaštvo to želi, može na osnovu toga da postavlja pitanja. Molim da se dokument vrati svedoku. Gospodine Miloševiću, izvolite, ovo je vaše poslednje pitanje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kako ispitivati ovog svedoka koji je ovde u svojoj izjavi govori gde se nalazi Hotel Park, gde se nalazi Hotel Grand koji tvrdi da je Ojdanić bio načelnik generalštaba da je Pavković bio komandant treće armije, da sam ja bio vrhovni komandant, što je sve mogao da vidi i na televiziji ili na radiju i u svim novinama i što nije nikakva tajna. Mislim, kako da ispitujem svedoka, a posebno uz pomoć one druge strane koja trijumfalistički  izvlači nekako dokumenta...

MEJ:

            Ne, u redu. Gospodine Vladimirov da li vi imate pitanje za ovog svedoka.

VLADIMIROV:

            Hvala, časni sude. Vi ste studirali vojne nauke na Fakultetu odbrane, zar ne?

ODGOVOR:

            Da, Fakultet narodne odbrane u Beogradu.

PITANjE:

            Znači, znate razliku između zvaničnog stanja rata i nekog oružanog sukoba, zar ne?

ODGOVOR:

            Da.

PITANjE:

            Da li je postojalo zvanično stanje rata na Kosovu pre nego što je počelo bombardovanje NATO?

ODGOVOR:

            Da.

PITANjE:

            Da li je ono bilo proglašeno?

ODGOVOR:

            Da iskoristim ovu priliku da kažem. Trećeg dana sporazuma u Rambujeu došlo je opšte mobilizacije jugoslovenskih snaga.

GOSPODIN VLADIMIROV:

            Da li to implicira zvanično ratno stanje? Da li sam u pravu da je proglašeno zvanično stanje rata od strane jugoslovenskih vlasti? Odgovor na prethodno pitae je bio da.

ODGOVOR:

            Da, ratno stanje, ali je to bilo tajno.

PITANjE:

            Šta mislite time tajno, zašto nije bilo javno objavljeno?

ODGOVOR:

            To nije bilo javno objavljeno.

PITANjE:

            A zašto onda kažete tajno, kako znate da se radilo o tajnim?

ODGOVOR:

            Znam zato što je sekretarijat odbrane sproveo mobilizaciju.

PITANjE:

            Da li je onda pri tom objavljeno da je u pitanju zvanično stanje rata? Da je proglašeno ratno stanje?

ODGOVOR:

            Da.

PITANjE:

            Znači, ako imate to naređenje onda bi to mogli da pročitamo, zar ne?

ODGOVOR:

            Ja nemam takvo naređenje zato što se radi o tajnom naređenju.

PITANjE:

            Kako znate ako nemate to naređenje?

ODGOVOR:

            Ja sam tamo radio.

PITANjE:

            Da li ste vi videli to naređenje?

ODGOVOR:

            Ja sam video kako su pripremani pozivi za mobilizaciju.

PITANjE:

            Da li ste vi videli to naređenje?

ODGOVOR:

            Ne, nisam video naređenje.

PITANjE:

            Ponovo, kako znate da se onda po tom naređenju tajno objavljuje zvanično stanje rata?

ODGOVOR:

            Zato što su vojni obveznici pozvani, a isto tako i vojni obeznici, tj. obveznici su bili mobilizovani i u policijske jedinice.

PITANjE:

            Poslednje pitanje, vi ste u vašem svedočenju rekli da u slučaju rata onda vojskom komanduje struktura onako kako ste vi o tome svedočili. Da li se slažete da ako nema stanja rata, da onda ta čitava struktura ne bi funkcionisala i nije funkcionisala iako je ona postojala?

ODGOVOR:

            Ako nije ratno stanje, ako je stanje mira, onda ta struktura ne bi funkcionisala.

VLADIMIROV:

            Hvala vam.

MEJ:

            Gospodine Rajneveld?.

RAJNEVELD:

            Kad bolje razmislim, tužilaštvo nema dodatnih pitanja, hvala vam.

MEJ:

            Hvala, gospodine Aliju, hvala što ste došli pred međunarodni sud, sada ste slobodni i možete da idete.

SVEDOK:

            Hvala.

MEJ:

            Sada pravimo pauzu od 20 minuta, molim ustanite.

 

POSLE PAUZE

 

 

TUŽBA:

            Sme li on sedeti.

SUDIJA:

            Da, sedite, sedite dok čitate izjavu.

SVEDOK:

            Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa osim istine.

TUŽBA:

            Časni sude, ovom svedoku odobrene su razne zaštitne mere. Zato molim da se njemu prema ovaj komad papira. Molim da pogledate ovaj komad papira, da ništa glasno ne pričitate od onoga što stoji na njemu, no ukoliko su podaci na tom papiru tačni, molim vas da kažete da. A sada molim da se taj komad papira uvrsti u dokazni materijal i da mu se da dokazni broj. Časni sude, ovaj svedok govoriće o većem broju lokaliteta na kojima je bila aktivna jedinica, u kojoj je on radio. Da bi njeghov iskaz bio razumljiviji, ne samo za sudsko veće, nego i za javnost, ja ću te lokalitete identificirati u atlasu koji koristim u ovom suđenju.

            Tako da ću ponekad moći reći na kojoj se stranici nalazi. Tako da kad ja spomenem broj stranice, sudski poslužitelj može to staviti na grafoskop. O jednom lokalitetu ovaj svedok će govoriti detaljnije i za taj lokalitet imamo posebnu kartu.

            Gospodine, vas ćemo u ovom postupku zvati svedok K 25. Ja ću sada brzo proći kroz načelna pitanja. Molim vas, ukoliko je to moguće na pitanja da odgovarate samo sa da ili ne, jer će nam to uštedeti vreme i vaš iskaz će na taj način biti kompaktniji.

            K 25 da li ste vi srpski policajac koji je odslužio vojni obavezni rok u JNA gde ste prošli obuku za nevođene protiv tenkovske rakete kratkog dometa u oviru jednog pešadijskog bataljona JNA?

SVEDOK se ne vidi i glas je defomirsan:

            Da.

TUŽBA:

            Jeste li nakon vojnog roka završili univerzitetske studije, postali rezervist policije, a kasnije ste radili u policiji i nakon dodatne obuke postali  član jedinice poznate pod skraćenicom PJP ili posebnom jedinicom policije i nastavile ste sa uobičajenim policijskim radom, a s vremena na vreme ste obavljali posebne zadatke za PJP u izvesnim prilikama?

SVEDOK:

            Da.

TUŽBA:

            Da li je jedinica čiji ste vi pripadnik bili s vremena na vreme dobijala uputstva i instrukcije od Vojske Jugoslavije o posebnim oružjima?

SVEDOK:

            Da.

TUŽBA:

            Da li nam možete dati jedan primer takvog posebnog oružja za koje ste dobili obuku od Vojske Jugoslavije?

SVEDOK:

            Obuku smo imali  obavezno. Sa vojnom tehnikom upoznavanje recimo.

PITANjE:

            Da li je vaša jedinica imala na raspolaganju to oružje kada je to bilo potrebno?

SVEDOK:

            Pešadijsko naoružanje.

PITANjE:

            Sada idemo na paragraf 6 sažetka.

            Da li ste iz mesta gde ste vi normalno bili stacionirani odlazili na Kosovo u nekoliko navrata i bili tamo  godine 1998. godine i 99.?

SVEDOK:

            Da. 6 puta 1989. i jednom 99.

PITANjE:

            A sada ćemo vrlo kratko proći kroz godinu 98. Molim sudskog poslužitelja da atlas otvori na karti broj 5. Molim da se to stavi na grafoskop.Tu se vidi centralni i zapadni deo Kosova. Recite.

            Da li ste vi prvi put otišli na zadatak u Kosovsku Mitrovicu, Srbicu, Jašanicu i Klinu?

SVEDOK:

            Da.

PITANjE:

            Molim vas da u jednom rečenici kažete kakva je bila priroda operacije koju je tada vodio PJP.

SVEDOK.

            Operacija je bila oslobađanja putnih pravaca Srbica-Klina, Klina-Peć, zbog toga što su ... u to vreme .... puteve u ovom delu još i .... terorističke akcije na tom delu puta gde su ...

PITANjE:

            Klina je nešto južnije na ovoj karti. Da. Hvala.

            Kojeg ste datuma otišli na taj zadatak gospodine K25.

SVEDOK:

            ....

PITANjE:

            Koliko je vama poznato, da li je ta jedinica odlazila na takve zadatke tamo i ranije ili je to bilo prvi put.

SVEDOK:

            .... (ne razume se)

PITANjE:

            Drugi zadatak, isto područje, kada ste tamo išli i šta ste tamo radili.

SVEDOK:

            ... imali smo ... održavali ... prohodnost puta. Znači svojim prisustvom obezbeđivali put.

PITANjE:

            Kada je bio taj drugi zadatak.

SVEDOK:

            Nakon završetka ...

PITANjE:

            Sada idemo na kartu na 4 strani atlasa, prethodna strana. Mislim da nam je potreban donji deo te karte gde se vide Peć i Dečani.

            Vaš treći zadatak bio je kada, gde i šta ste radili.

SVEDOK:

            ... na putu Peć prema Đakovici gde su takođe albanski teroristi odsekli ... deo puta i nije mogla da se odvija normalna komunikacija.

PITANjE:

            Na karti možemo videti ako pogledamo južno od Peći, a severno od Dečana neznam da li možemo zumirati desni ugao ove karte. Tu možemo videti nekoliko sela, Donji Streči, donji i Gornji Streoc, da li ste vi tamo išli treći put kada ste tamo bili razmešteni.

SVEDOK:

            Jeste, znači ovako mi smo bili na odmoru, dva dana bili na položajima .. Streoc, gde smo obezbeđivali komunikaciju.

PITANjE:

            A sada idemo na vaš četvrti zadatak gde ste išli na četvrti zadatak.

SVEDOK:

            Pokušali smo da ... jako terorističko uporište oko .... nismo ušli u Jablanicu.

PITANjE:

            To je Jablanica na Jugu Kosova, na izvesnoj udaljenosti od mesta gde ste išli na prethodne zadatke.

SVEDOK:

            Da.

PITANjE:

            Karta broj 15. gornji levi ugao, tu se vidi Jablanica, odmah na južnom delu te stanice, čini mi se da ne gledamo pravu kartu. Ne nije to prava karta, molim vas da okrenete stranu 15.

            Gornji levi ugao. Tu vidimo granicu Kosova i Jablanicu vidimo u gornjem levom uglu ekrana.

            Koliko dugo je trajala ta neuspešna misija.

SVEDOK:

            .......

PITANjE:

            Idemo sada na vaš peti zadatak, za koji nam treba čini mi se karta broj 9, to je centar i zapad Kosova. Recite da li je vaš, to je pri vrhu karte. Da li je vaš peti zadatak bio južno od Dečana. Dakle, da li je vaš peti zadatak bio u području Prilepa i Junika odnosno konkretno u području sela Babolak koji vidimo ovde s desne strane, dole desno.

SVEDOK:

            Da.

PITANjE:

            Šta ste radili tom prilikom.

SVEDOK:

            Održavanje puta ...

PITANjE:

            I konačno vaš šesti zadatak, lokacija takođe na lokaciji broj 9. je bio u području Junika koje vidimo negde u centru grada je malo prema dnu. Šta ste radili u tom šestom zadatku.

SVEDOK:

            Trebali smo da uspostavimo ....

PITANjE:

            Sada molim sudskog poslužitelja da otvori ovaj atlas i da ... upravo to.

            Da li ste tokom te operacije dobili podršku od Vojske Jugoslavije?

SVEDOK:

            .... u tom slučaju ... podršku ...

PITANjE:

            To se jezero vidi na ovoj karti, to je ova plava mrlja.

SVEDOK:

            Da. Hvala.

PITANjE:

            Časni sude sada idemo sa paragrafa 8, vratićemo se kasnije na paragraf 9, a sada idemo na paragraf 15 kako bismo se stvarima pozabavili hronološkim redom. Dolazimo do vaših operacija godine 99. Jer pre ... sve su se odigrale godine 98. Da li ste godine 99 bili na zadatku u području Velike i Male Kruše.

SVEDOK:

            Da.

PITANjE:

            Časni sude, mi ćemo se u vezi sa ovim zadatkom koristiti jednom posebnom kartom imamo je u dve veličinejednu manju za grafoskop, i jednu malo veću za sudsko veće optuženog i amikusa, molim da se to sada raspodeli.

            Časni sude, naravno to se može pronaći u atlasu, Velika Kruša je na karti br. 10. u atlasu na koti K23. Ali dakle mislim da nakon što smo dali tu informaciju da se nadalje možemo služiti ovom detaljnijom kartom.

            Molim sudskog poslužitelja da manju kartu stavi na grafoskop, molim da se to stavi tačno na sredinu. Hvala. Ja mislim da će tehničari sada bitiu stanju zumiratii one delove koji nam budu potrebni.

SEKRETAR:

            Časni sude, papir sa pseudonimom će nositi broj 25, a ova karta 251.

            Gospodine K25, oznake na ovoj karti koje ćemo malo kasnije iterpretirati unesene su prema vašim uputstvima i označavaju stvari koje ste vi videli i o kojima ćete nam moći izgovoriti, zar ne?

            Kada je počeo taj zadatak?

ODGOVOR:

            25. marta ...

PITANjE:

            Molim da sada zumiramo tamo gde se spajaju dve zelene linije. Hvala, dosta.

            Na mestu gde se te dve linije spajaju sa leve strane, vidimo selo Zrze, ili Žrže. Da li je vaša jedinica posebnih namena bila razmeštena u području Zrza na putu Đakovica-Prizren.

SVEDOK:

            Mi smo došli ....

PITANjE:

            Časni sude, uz dopuštenje veća ja ću na kraju iskaza ovog svedoka u kratkoj zatvorenoj sednici zamoliti za identifikovanje jedinica. A za sada ćemo te jedinice ostaviti anonimnima. Kada ste tamo stigli sa vašom jedinicom kakvu ste imali  opremu sa sobom?

SVEDOK:

            ...

PITANjE:

            Da li ste vi i vaša jedinica bili u kontaktu sa oficirom, nekim oficirom Vojske Jugoslavije i ako jeste, recite nam kada, kojeg datuma i šta je proisteklo iz toga?

SVEDOK:

            .... raspoređene su duž.  .... (ne razume se )

PITANjE:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Molio bih da se ovaj mikrofon uključi i za nas a ne samo za prevodioce, jer vrlo slabo čujem svedoka, ne mogu da ga čujem šta govori.

            Imam utisak da mu je mikrofon uključen isključivo za prevodioce a ne i za sobu. Neka okrenu mikrofone ka njemu da bih ja mogao da čujem šta on govori. Vrlo slabo čujem šta on govori.

KVON:

            Na slušalicama možete vrlo jasno i glasno čuti svedoka.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ne prevodi srpski na srpski, gospodine Kvon. Ne prevodi se svedok na srpski.

MEJ:

            Ne. Ali srpski kanal možete čuti, jer po svemu sudeći nema drugog načina da se to izvede.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Srpski kanal vrlo dobro čujem kada vi govorite, a ne kada svedok govori. Zato što on nije uključen, čujem ga sa slušalica gospodine Kvon.

KVON:

            Pokušajte molim vas jedanput, probajte.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Mislim da mikrofone ove treba okrenuti ka svedoku, ovi koji su okrenuti prema vama, umesto prema svedoku. Onda se može čuti.

MEJ:

            Ljudi koji su zaduženi za ta pitanja organizovali su najbolje kako to mogu i mi tu ništa ne možemo učiniti. Sekretarijat je čuo šta ste vi rekli i ukoliko se tu nešto može poboljšati, to će se i poboljšati.

TUŽBA:

            Časni sude, ovaj svedok možda to optuženi nije sasvim pratio, ovom svedoku odobreno je iskrivljenje glasaa, to znači da se njegov glas mora hvatati drugim posebnim mikrofonima i zato se glas svedoka može čuti samo na slušalicama.

            Gospodine K25 možete li nam opisati šta ste ...

MEJ:

            Nastavite. Možete li nam dakle služeći se ovom kartom i ovim linijama u boji, koristeći pokazivač pokazati gde ste to tačno bili razmešteni.

SVEDOK:

            ....

TUŽBA:

            Oficir Vojske Jugoslavije kojeg ste spomenuli, recite prema vašem shvatanju koliko je on imao ovlašćenje nad opremama raznih jedinica koje su bile razmeštene u vašem području.

SVEDOK:

            On je komandovao samo sa ovim oklopnim vozilima ...

TUŽBA:

            Kakav je bio nivo komunikacije između jedinica, možda nam možete reći i koliko je tamo bilo jedinica. Dakle, koji je bio nivo komunikacija između jedinica i kakav je bio nivo komunikacije između vaših jedinica i jedinica vojske.

SVEDOK:

            Komunikacija između policijskih snaga ...radio stanica, ....kontrolu. Oni nisu postigli odnos koji ....U slučaju da je nešto trebalo sa vojskom Jugoslavije oni su kontaktirali štab naših koji je imao radio stanicu sa ...

TUŽBA:

            Operacija u kojoj ste vi učestvovali, uzmite molim vas pokazivač i pogledajte u kartu i recite šta je bio cilj operacije.

SVEDOK:

            Cilj operacije ...se izvodila u više faza. Ovo je bila prva pripremna faza gde je osnovni cilj bio da se ...promovišu i kao ...Sve je rađeno sa jednim većim ciljem a to je da su teroristi imali veliku kontrolu ...izuzetno nepristupačno...da bi se tu smanjilo...

TUŽBA:

            Mališevo se ne vidi na ovoj karti ali vidi se na karti broj 10 ali ne morate da okrećete tu stranu. Nalazi se na severu i nešto istočno, nešto pomereno na istok od onog dela koji se vidi na ovoj karti. Da li je to tačno.

SVEDOK:

            Da.

TUŽBA:

            (nema prevoda)

SVEDOK:

            Nemam prevod.

TUŽBA:

            Šta se desilo sa civilima koji su bili u tom kraju. Uopšte šta se desilo sa civilima koji su bili u toj zoni operacije.

SVEDOK:

            Prilikom početka operacije civili su ubijeni na tom području, ...između nas i OVK i oni su ...odnosno nekomunikaciju, zatim su ....iznad Male Kruše, odnosno ...radi sigurnosti svoje.

TUŽBA:

            U kom pravcu su ih poslali.

SVEDOK:

            U pravcu Prizrena.

TUŽBA:

            Da li ste ikada saznali šta se sa njima desilo posle toga ili je to nešto o čemu mogu drugi da govore.

SVEDOK:

            Ne znam ništa drugo.

TUŽBA:

            Možemo li sada da se bavimo kretanjem civila malo detaljnije. Da li ste vi direktno učestvovali u identifikaciji i kretanju tih civila i ako jeste kome ste vi predavali, kojoj jedinici ste vi predavali te civile.

SVEDOK:

            Pošto smo držali linije u blokadi svo civilno stanovništvo je ...u pravcu ...gde su usmeravani u ... naših snaga ... van  zone dejstva ...Maloj Kruši prema železničkoj stanici, a svi civili su se predavali lokalnim policajcima koji su zbog ranijih iskustava koji su bili, da su pripadnici OVK presvlačili u civilna odela i sakrivali se kod civilnog stanovniptva i predavali smo ih lokalnom MUP-u koji je znao ko su pripadnici OVK.

TUŽBA:

            Odprilike koliko ste civila predali lokalnom MUP-u.

SVEDOK:

            Ne mogu tačno da kažem taj broj.

TUŽBA:

            Možete li da nam date procenu. Vi ste to uradili u izjavi, a sad pošto ste ovde možete li to da uradite i u sudnici.

SVEDOK:

            Oko 500.

TUŽBA:

            Kad su predati da li se prema ženama i deci ponašalo drugačije od načina na koji su se ponašali prema muškarcima.

SVEDOK:

            ...žene i deca su smešteni na železničku stanicu u Maloj Kruši, odatle je  od SUP-a Prizren organizovan prevoz za Prištinu ...

TUŽBA:

            Što se tiče muškaraca da li je i za njih organizovan prevoz ili ne.

SVEDOK:

            Ne.

TUŽBA:

            Da li je tačno da ste vi i neki od vaših kolega organizovali da neki od tih ljudi dobiju vodu. Iako inače ne bi dobili vodu.

SVEDOK:

            Ja ne znam zašto inače ne bi dobili. Mi smo bili policajci tamo, to su bili naši građani. Oni su vodu dobili, mi smo se organizovali na takav način da smo stavili i jednog policajca na putu ...jako brzo prolazili tim putem zbog dejstava. Stavili smo jednog policajca na putu da čuva decu dok pretrčavaju, jednu zgradu gde je bilo ...oko 500 litara vode smo doneli sigurno.

TUŽBA:

            Lokalni MUP, da li su oni bili raspoređeni na jednom mestu ili su bili smešteni duž puta na razmacima.

SVEDOK:

            Oni su imali svoj ...punkt na raskrsnici u Maloj Kruši gde je bilo ...uzvišenja, znači desno od nas.

TUŽBA:

            Da li je to bilo jedino mesto gde su oni bili raspoređeni na tom putu.

SVEDOK:

            Držali su punkt ...i u selu kod mosta ...

TUŽBA:

            I da li su postojali kontrolni punktovi na tim mestima.

SVEDOK:

            Da. Zaboravio sam da kažem, imali smo svoj kontrolni punkt i u Velikoj Kruši.

TUŽBA:

            Pasus 19. Kakav je zadatak imala, kakav su zadatak obavljali lokalni srpski rezervisti ako su obavljali  ikakav zadatak u selima u tom kraju.

SVEDOK:

            Štitili su sami sebe. ...nije bilo dovoljno policije u svakom srpskom selu.  ...svi Srbi u albanskim selima.

TUŽBA:

            Da li su bili naoružani i da li su imali uniforme na osnovu kojih bi se video njihov status  rezervista policije.

SVEDOK:

            Jeste, bili smo svi u rezervnom sastavu policije i svi smo imali i uniforme i naoružanje.

TUŽBA:

            Sada prelazim na saradnju tokom ove vežbe ili operacije između VJ i MUP-a. Oficir VJ o kome ste vi već govorili za šta je on bio zadužen kako je to vama delovalo.

SVEDOK:

            ....

TUŽBA:

            Da li su pripadnici vaše grupe PJP učestvovali u njegovim jedinicama u smislu toliko ljudi po oklopnom vozilu.

SVEDOK:

            Pa mi smo samo davali fizičku zaštitu tih oklopnih vozila.

TUŽBA:

            Da li zaštita bila deo dogovora koji je postignut unapred ili nekakvog ranijeg plana.

SVEDOK:

            ...

TUŽBA:

            Pasus 21. U koliko sati je počela operacija i kog datuma.

SVEDOK:

            25. marta između 5 i 5.30.

TUŽBA:

            A razmeštaj je bio duž puta o kome ste govorili. Da li je takođe to bilo i duž puta od ..Bele crkve i do fabrike vina blizu Orahovca, a to vidimo pri vrhu ove dve zelene linije.

SVEDOK:

            Trebalo ali nisam bio tako da ne znam. Znači trebalo bi ...

TUŽBA:

            Možda sada treba pogledati simbole ključ karte koje se nalaze na dnu. Molim poslužitelja da pomerui kartu tako da možemo da vidimo šta je šta. Prvo da pogledamo ključ. Ako je lakše možda kartu treba saviti na pola. Molim da pogledate legendu. Neprekidna zelena linija na ovoj karti a vi ste učestvovali u obeležavanju te karte, znači ta zelena linija je 23. odred PJP iz Vojvodine, neprekidna tamnoplava linija je prizrenski MUP, isprekidana plava linija je odred PJP iz Niša, a dupla linija i mi ćemo time kasnije da se bavimo to su Frenkijevi specijalni odredi. A ima još jedna linija pored koje stoji VJ a onda ima još jedna linija sa strelicom a to je put koji je korišten pri deportacijama.

            Sada ću da postavim pitanje.

Koju ste od ovih jedinica vi lično videli.

MEJ:

            Počnite tako što ćete ga pitati koja je bila njegova jedinica.

TUŽBA:

            Koja je jedinica bila vaša jedinica.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

MEJ:

            Znači vi ste za taj raspored znali lično.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Hvala vam. Na to ćemo doći za par minuta. Da se vratimo sada na južni deo karte. Znači, zelena linija koja se vidi duž puta je vaša jedinica. Što se tiče Prizrenskog MUP-a koji je na levoj strani ili severozapadno odatle. Da li je to nešto što ste lično videli ili ste samo čuli zato?

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Onda severnije od toga su snage koje su obeležene sledećom zelenom linijom to je 23 odred PJP vojvodinski i on ide sve do Orahovca. Da li ste to videli lično. Ili ste saznali zato?

ODGOVOR:

            (ne čuje se/

TUŽBA:

            Hvala vam. Niški odred koji je predstavljen isprekidanom plavom linijom. Da li je to što ste videli sami ili nešto što ste saznali?

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            I na kraju kao što ste nam rekli severnije na karti molim poslužitelja da pomeri kartu. Dupla plava linija koja predstavlja Frenkijeve ... to je jedinica koju ste vi videli, ali kasnije. Mislim da ste nam to tako rekli.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            To je znači raspored, razmeštaj jedinica. Vaše instrukcije su stizale od koga i sa kog nivoa. Sa instrukcijama, ne morate d anam kažete tačno o kojoj se osobi radi nego nam samo kažite čin osobe od koje su dolazile vaše instrukcije.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Prva rečenica pasusa 25 radi orijentacije Veća, znači zadatak operacije je bio kakav. Šta je trebalo uraditi teroristima i kakva je bila svrha toga. Kako je to vama objašnjeno?

ODGOVOR:     

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Prema instrukcijama koje su date koja je bila procena broja OVK u tom kraju. Šta ste vi mislili o tom broju i da li ste vi imali svoju procenu, bez obzira koliko je gruba bila o tome koliko je bilo pripadnika OVK.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Vi ste se u opštim crtama bavili rasporedom. Da li možete detaljnije da nam kažete kako su bili raspoređeni tenkovi u vašem kraju. Prvo, nam kažite za tenkove. Gde su se tenkovi nalazili u tom kraju?

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Možda je očigledno, ali kojoj jedinici pripadali tenkovi i ...

ODGOVOR:

            /ne čuje se/.

TUŽBA:

            Pasus 26 da li ste vi lično videli način na koji su seljake pomerali iz njihovih sela ili niste to videli.

ODGOVOR:

            /ne čuje se7

TUŽBA:

            Pasus 28, već ste nam rekli o opštem sistemu po kome su se pomerali muškarci žene i deca kao i to da se odvijalo preko železničke stanice u Maloj Kruši. Recite nam sledeće između 24 i 27 marta koliki je broj ljudi prošao kroz železničku stanicu u Mala Kruša, a da ste vi to videli i da li se samo radilo o ljudima iz Male Kruše, ili su došli tu ljudi iz drugih krajeva.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Drugi deo mog pitanja je bio da li su oni svi bili iz Male Kruše ili su došli iz drugih mesta i ako jesu kojim putem su oni stigli do ove železničke stanice.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Pasus 29, vi ste nam u opštim crtama rekli nešto o tome kako su ljude prevozili vozilima, vozila za žene ne i decu a da su muškarci išli peške. Da li je bilo ikakvih slučajeva da su muškarce prevozili kamionima sa železničke stanice.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/.

TUŽBA:

            Koje je telo po vašoj proceni bilo zaduženo za prevoz.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Kako te vi saznali da je SUP  odgovoran za ovaj prevoz.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/.

TUŽBA:

            Prevoz koji je organizovan da li su vozilima upravljali uniformisana ili neuniformisana lica muškarci ili žene.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/.

TUŽBA:

            Što se tiče OVK koji je bio izbacivan da li je postojao put za njih da izađu. Da li je bilo uobičajeno ili neuobičajeno da takav put bude na raspolaganju za OVK u ovakvoj vrsti operacije.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            ... u Maloj Kruši možete li molim vas da nam date primer toga koliko je bio naoružan taj štab. Kakvu su oni opremu imali.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li su imali na raspolaganju oklopna vozila.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Molim vas onda da nam kažete nešto par konkretnih incidenata ujutru 25 negde oko 8 ili 9 ujutro. Da li ste vi bili svedok ubistva nekoliko albanskih muškaraca na putu Prizren Đakovica ili u tom kraju.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            ... zarobio i šta im se na početku dogodilo.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li ste videli šta im se dogodilo nakon što ste ih vi predali lokalnoj policiji.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Mislim, a svedok će potvrditi da li sam u pravu, da mi se ne nalazi na indeksu atlasa ali to je ovo plava reka koja ide jugo i zapadno od zelene linije na karti. Gospodine K 25 da li je to tačno.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Znači, oni su odvedeni prema toj reci i što se onda dogodilo.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/.

TUŽBA:

            I šta im se onda dogodilo?

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li ste vi bilo tih 6 ili tu trojicu ikad ponovo videli žive.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Jeste li neke od njih videli mrtve.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li ste vi otišli u kuću u koju su odvedena trojica ili govorite o mestu na kojem su odvedena šestorica, i recite koliko dugo nakon ovoga što ste upravo opisali ste vi tamo otišli i videli leševe.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li su tela bila poređena na podu, ili su bila na jednoj gomili. Kako je to izgledalo.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Nakon što ste videli da su ti ljudi odvedeni, a pre nego što ste otišli na to mesto gde je odvedeno tih 6 ljudi da li ste se bojali da lokalnu obitelj jednog kosovskog albanca seljanina u Maloj Kruši.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Objasnite nam zašto ste imali ta strahovanja i šta ste učinili.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Kad je reč o tim ciganima recite gde su se oni nalazili i zašto ste vi imali bojazni za njih. Što ste se bojali šta bi se njima moglo dogoditi.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            I šta ste vi onda učinili kad je reč, mislim da se radilo o jednom imanju, gde su se oni nalazili, zar ne.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Možda biste nam sada mogli dati neku informaciju o tome koliko je tamo bilo snaga. Tamo su bila 3 oficira MUP-a. Koliko je bilo ljudi sa vama na toj konkretno lokaciji.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Rekli ste da ste na licima stanovnika tog imanja video strah nakon razgovora na albanskom recite da li ste vi ...razumeli albanski.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Kasnije te večeri dok je počeo padati mrak kakav ste vi aranžman dogovorili sa vašim lokalnim komandirom kad je reč o tim lokalnim stanovnicima.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Sve do sledećeg jutra šta se tada dogodilo.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Vrlo kratko, paragrafi 40 i 41

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Šta se dogodilo sledećeg jutra sa ljudima u toj kući. Šta su oni učinili.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li ste tog jutra razgovarali sa muškarcima iz te grupe o kojoj ste upravo govorili.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            I kako su oni na kraju napustili imanje.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Možda ste se malo dvosmisleno izrazili barem u prevodu. Kad ste rekli da su oni srušili zadnji zid. Vi ste govorili o policajcima ili stanovnicima koji su napuštali svoje imanje.

MEJ:

            Gospodine Najs, idete li na sledeću temu.

TUŽBA:

            Da.

MEJ:

            U redu. Onda je sada pogodno vreme za pauzu. Gospodine K 25 sada ćemo napraviti pauzu od 20 minuta. Molim vas dda prilikom te pauze i sledećih pauza imate na umu da ne smete s nikim razgovarati o vašem svedočenju. To se odnosi i na pripadnike tima optužbe. Molim vas da se vratite za 20 minuta.

 

Pauza.

 

            Izvolite, gospodine Najs.

TUŽBA:

            Sada smo na paragrafu 42, no, neposredno pre nego što krenemo sa nekim detaljima želim vam postaviti sledeće pitanje. Vi ste čini mi se u vezi sa ovim operacijama upotrebili izraz čišćenje. objasnite nam molim vas šta tačno mislite pod tim.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            A sada recite da li je došlo do jednog incidenta konfrontacije između vašeg komandira i lokalnog MUP-a a u vezi sa pljačkanjem izbeglica.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            26. marta da li ste bili stacionirani na raskršću kod Male Kruše i šta ste tamo videli, kakav je bio pokret izbeglica tog dana.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Moraću se kasnije vratiti na paragraf 45, a sada bi želeo da pređemo na uniforme. Molim dokazni predmet 18. Dok čekamo da taj dokument pronađe recite nam kakve je uniforme nosio 23 odred PJP dok je izvođena operacija.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Časni sude, ovo još spada u paragraf 45 međutim, recite nam da li je postojala praksa da se na rukavima nosi neke trake, i ako jeste recite nam dakle nešto o tome. Prvo, da li je takva praksa primenjivana i zašto su te trake korišćene.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Da li ste vi nosili trake na vašoj zelenoj uniformi PJP ili ne.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Prilikom te operacije kakvu je uniformu nosio lokalni MUP  a kakvu je uniformu nosio lokalni PJP.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Pogledajte, molim vas, fotografije s vaše leve strane možda će vam to pomoći.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

KVON:

            Gospodine Najs, da li znači da su postojali nekakvi lokalni pripadnici PJP.

TUŽBA:

            Recite nam tamo je bilo lokalnih PJP jedinica ili samo vi.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            A opšte govoreći u drugim operacijama da li je bilo i lokalnog PJP.

ODGOVOR.

            /ne čuje se/

KVON:

            Gospodine K 25, kad govorite o lokalnom MUP, da li tada mislite na lokalne srpske rezerviste ili na nešto drugo.

ODGOVOR:

            /ne čuje se/

TUŽBA:

            Hvala, a sada gledajući dokazni predmet 18 na grafoskopu recite da li se na nekoj od tih fotografija vide uniforme lokalnog MUP-a ili lokalnog PJP.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Mislim da je svedok pokazao fotogrfiju broj 6.

            Hvala. Molim da se sad dokazni predmet ukloni.

MEJ:

            Čekajte mislim da je on pokazao broj 7. Gospodine, možete li nam to ponovo pokazati i objasniti. Šta je PJP, a šta MUP.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Znači, prvi je bio broj 7, a drugi broj 6.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            A sada pokušamo u toj meri u kojoj je to moguće ići hronološkim redom ostaviću po strani paragraf 45, 47 i 48 Vratimo se dakle, malo unatrag na paragraf br.9 Znači da završimo sa tim operacijama pre nego što pređemo na druge stvari. Znači 9. Osim operacije koju ste nam opisali da li je bilo i drugih operacija u kojima ste i vi učestvovali u kojima je vaša jedinica učestvovala, a tu posebno mislim na Orahovac, kraj marta početkom aprila 99. godine.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Kako je tekla ta operacija, opšte gledajući, uporedo sa onom o kojoj ste nam više detalja dali o operaciji u Kruši.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

             Da koja je bila svrha operacije u Orahovcu.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Na ovoj karti u kojoj ste uneli oznake vidimo kod Male Kruše u kućicama oznake razmeštaja trupa. Da li znate da li je sličan format korišćen i u sledećoj operaciji kod Orahovca.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Još jedan detalj o operaciji kod Orahovca. Da li je bilo i kakve podrške od strane Vojske Jugoslavije vašoj grupi.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            U redu, nećemo vas previše gnjaviti paragrafom 10, paragraf 11 jesmo čuli nešto o vašem odredu. Recite nam sada otprilike koliko je on bio veliki, koliko je imao četa taj 23 Odred.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            A u svakoj koliko ljudi.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Sada prelazim sa paragrafa 12 na paragraf 13. U operacijama koje ste nam upisali kako su uputstva bila predavana na najnižem nivou podjedinice.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA.

            Dobro, pa vi ste ako se ne varam bili na čelu jedne pod jedinice. Mene zanima na koji ste vi način dobijali uputstva od vašeg komandira da uradite nešto što je trebalo uraditi.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Da li ste ikada dobili neki dokument ili neku kartu ili tako nešto.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Koje druge jedinice su bile identificirane na tim kartama da bi se izbeglo unakrsna vatra.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Da li to uključuje i Vojsku Jugoslavije ili ne.

ODGOVOR:

            Ne.

TUŽBA:

            A kako ste onda znali gde se nalazila Vojska, kako ste znali na koji način da izbegnete unakrsnu vatru sa njima.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Kao što ste već objasnili vi ste sa vašim komandirom usmeno komunicirali kad je to bilo potrebno.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            I na kraju  strana 9 paragraf 45, 46 i 47 ... na ovoj karti koja više nije na ekranu pa bismo možda mogli ponovo staviti tamo pokazali kako ste videli Frenkijevu.. Mislim da ste kasnije da su oni bili severno od zone operacija u području Male Kruše. Da li vi znate gde su oni tačno bili razmešteni za vreme operacije u Maloj Kruši ili ne.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            A koliko dana nakon same operacije ste vi njeih videli u tom području.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            A koliko dana nakon operacije je to bilo.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Paragraf 46 ko je i odakle komandovao jedinicama MUP-a na Kosovu koliko ste vi to mogli proceniti.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Kad je reč o koordinaciji sa Vojskom Jugoslavije, o tome ste nam već nešto rekli, međutim, u operacijama u kojima je sudelovala i Vojska Jugoslavije što možete reći odnosno, na osnovu čega možete doneti zaključak o nivou koordinacije sa Vojskom u operacijama u kojima je sudelovala Vojska.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Kada je prema vašem opažanju u slučajevima kada su Vojska i MUP delovali zajedno da li je neko vodio i ako jeste, ko je od te dve organizacije imao vođstvo.

ODGOVOR:

            ...

TUŽBA:

            Jeste li vi ikada prisustvovali ili samo videli sastanke na kojima je vršeno operativno planiranje, i ukoliko jeste ko je tamo zastupao Vojsku.

ODGOVOR:

            ....

TUŽBA:

            Molim da pređemo na zatvorenu sednicu za trenutak.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Šta ste bili po činu za vreme ovih događaja o kojima ste svedočili.

ODGOVOR:

            Mlađi vodnik.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A kad ste dobili ova sva unapređenja.

SVEDOK:

            Čin ...sam dobio od vas, odnosno tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova za  izuzetno zalaganje, požrtvovanje i ....prema policiji, a kasnije sam imenovan u ...a zatim ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To u potporučnika i kapetana to se sve desilo posle ove moje otmice i dovođenja u Hag, je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A pomenuli ste priznanje. Koliko ja znam vi ste dobili priznanje za hrabrost za vreme rata, za vreme NATO agresije.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Prvi put ste otišli na Kosovo marta 98., je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Tada je bila vođena generacija, molim

KVON:

            Gospodine K25, molimo vas da napravite pauzu pre nego što počnete sa vašim odgovorom, tako da bi prevodioci imali vremena da prevedu pitanje pre nego što počnu da prevode odgovor. Hvala vam.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dakle, marta 98. godine prvi put ste išli na Kosovo.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Tada je bila vođena operacija zato što su albanski teroristi bili presekli puteve između Srbice i Kline i između Prištine i Kline, je li to tačno.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je tačno i to da je policija u to vreme vodila antiterorističke operacije na Kosovu koje su bile izazvane činjenicom da su vršeni teroristički napadi na sve što se kretalo putevima. Je li to tačno.

SVEDOK:

            Koliko ja znam ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Inače, na tom delu na kome ste vi bili tu su se nalazile terorističke baze u mestima Gornje Prekaze, Donje Prekaze i Ovčarevo, je li tako.

SVEDOK:

            Da, jesu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kada je zona delovanja snaga policije bila isključivo unutar tog trougla, dakle unutar trougla gde su se nalazile terorističke baze. Je li to tačno.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A kad ste došli tamo vama je rečeno da držite, da štitite rekao bih preciznije određeni put. Znači put Klina-Srbica i da će albanski teroristi verovatno na vas pucati. Je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To je odprilike celina ovog vašeg prvog odlaska i zadataka na Kosovu.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            E sad vas pitam vezano za celinu tog zadatka. Znači od prvog do poslednjeg dana boravka na Kosovu toga puta, da li ste vi taj zadatak o vašoj oceni  i oceni vaših drugova iz jedinice dobro obavili.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je bilo kakvog nasilja nad civilnim stanovništvom od strane policije.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li ste čuli tada, kada ste bili na Kosovu, za bilo kakvo nasilje od strane policije nad civilnim stanovništvom.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Sad idemo na sledeći odlazak na Kosovo. To se dogodilo između marta i druge polovine avgusta 98. je li tako?

SVEDOK:

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da. Dalje ovi vaši odlasci. Nakon toga ste bili raspoređeni da bi preuzeli kontrolu nad selima Gornji Streoci, Donji Streoci i omogućavali komunikaciju. Da li je to tačno?

SVEDOK:

            Mi nismo preuzimali kontrolu nad selima nego smo obezbedili komunikaciju i u selima duž puta.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Tačno. Upravo je poenta pitanja "omogućavali komunikaciju i držali kontrolne punktove na komunikaciji".

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li su ta sela u neko vreme bila u rukama terorista koji su onemogućavali uspostavljanje normalne komunikacije, normalno korišćenje tih puteva.

SVEDOK:

            Da, stalno smo bili ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Tada ste bili raspoređeni da zajedno sa ostalim policajcima oslobodite put između Peći i Dečana je li tačno.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li taj  put između Peći i Dečana predstavlja deo jedne od glavnih magistralnih komunikacija na Kosovu i Metohiji.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To je bila operacija gde su upotrebljene velike snage UČK, terorističke organizacije UČK. Je li tačno, da se zatvori jedna tako važna komunikacija.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste uspešno otvorili tu komunikaciju i mogao je ponovo da se deblokira život u tom delu Metohije, koji je bio zablokiran praktično blokiranjem komunikacija, je li to tačno.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A recite mi da li ste vi, kad kažem vi ne mislim na vas lično nego mislim na policiju, na jedinicu u kojima ste vi učestvovali,  u toj prilici bilo šta uradili što bi po vašem mišljenju moglo biti zločin ili profesionalno obavljali vašu zakonsku i ustavnu dužnost isključivo u borbi protiv terorizma. Možda sam postavio dva pitanja.

SVEDOK:

            ...profesionalnu dužnost u skladu sa zakonom.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li, dakle, nije bilo nikakvog nasilja nad civilima i nije vam poznato bilo kakvo izvršenje zločina protiv civila.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Inače vi opisujete da ste imali pokušaj, odnosno vaša jedinica da napadne Jablanicu koju su držali teroristi UČK ali da to niste uspeli zato što su teroristi tamo imali, koliko ja imam informaciju, oko hiljadu ljudi u svakoj smeni. Je li tako?

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            E sada prilikom vašeg novog dolaska na Kosovo, imali ste zadatak deblokadu celog puta koji se nalazio na raskrsnici između Prilepa i UMNIK-a i puta koji vodi do sela Babavac. Je li to tačno.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

Je li tačno da su taj put blokirali teroristi.

SVEDOK:

            Da, čak šta više ...na putu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dakle, vi ste morali nekoliko puta da deblokirate. Ono što ste vi činili bilo je reagovanje na tu blokadu puta. Je li  tako?

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kada opisujete operacije krajem 98. godine da li je cilj tih operacija bio zauzimanje Mališeva.

SVEDOK:

            Hoćete ponoviti pitanje, molim vas.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kada opisujete operacije krajem 98. Cilj tih operacija bio je zauzimanje Mališeva, je li to tačno.

SVEDOK:

            98. ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A kad?

SVEDOK:

            99.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li je tačno da je Mališevo trebalo da se zauzme jer su teroristi dolazili upravo sa tog područja a ujedno su u Mališevu imali svoje tvrdo uporište i svoju bazu.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste lično učestvovali u tim operacijama pošto opisujete operaciju za preuzimanje kontrole na području Kraljeva. Da li je tačno da je to bila operacija preduzeta zato što albanski teroristi zauzeli televizijski i komunikacioni relej, a nakon toga su posle isušili taj relej, je li to tačno?

SVEDOK:

            Ne odnosi se na ....televizijski repetitor su uzeli ... tamo negde krajem, odnosno početkom maja 99. godine.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li ste vi učestvovali u toj operaciji koja je imala cilj da ih udalji sa tog područja.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da ih potisne sa tog područja?

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je glavni razlog za tu operaciju bilo upravo zauzimanje tog područja releja repetitora itd.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Koliko ja vidim vi ste tada pomagali niškim posebnim jedinicama pošto su oni imali žrtve.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            I tada je ceo put Suva Reka-Priština presečen od strane terorista i vaš zadatak je bio, koliko ja razumem, isključivo da se oni potisnu sa tog puta i da se ponovo preuzme kontrola nad tim područjima. je li tako ili ne.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Sad mi recite, s obzirom na protok te operacije, da li je tada bilo bilo kakvog nasilja prema civilima od strane naše policije.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            E sada vi dalje objašnjavate operacije kod Male Kruše, postaviću vam tu više pitanja jeste li učestvovali, a ova strana preko puta tvrdi  da su učesnici operacija u Maloj Kruši vršili ratne zločine. Dakle, da li je tačno da je plan te operacije bio da se teroristi potisnu prema Mališevu gde su im bili štab i uporište.

SVEDOK:

            Da, jesu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pošto se ovde svakodnevno govori o nekakvom čišćenju, kažite mi da li je tačno da kada se pominje čišćenje i kada se govori o operaciji čišćenja, da li se pod tim podrazumeva i da to znači uvek i bez izuzetka cilj da se teroristička OVK potisne. Je li tako ili ne.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            I nije se nikada podrazumevalo ništa što bi ugrozilo bezbednost civila građana.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pošto ste vi bili pripadnik PJP da li vam je poznato i da li ste i vi imali tu praksu da je policija imala naredbu da ne otvara vatru čak ni na UČK ako su mogli biti ugroženi životi civila.

SVEDOK:

            Da, imali smo takvu naredbu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je bilo slučajeva koje vi znate da su u grupama civila bili i članovi UČK koji su se lako mogli prepoznati zato što su skidali gornje delove uniforme ali da policija nije dejstvovala ni prema njima da ne bi povredila civile. Da li su vam poznati takvi primeri.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kad je u pitanju ta operacija u vezi sa Mališevom i potiskivanje prema Mališevu, ja sam shvatio da ste danas pre podne, objasnili da je to bio deo jedne šire operacije, da se smanji teritorija koju kontroliše UČK da bi se onemogućio mogući prostor za desant NATO pakta. Je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            To znači, u širem smislu, operacija je imala za cilj da se svakako kontroliše teritorija, da se ne ostavi veliki prostor na koji bi mogao da bude izvršen desantni upad snaga NATO pakta. Je li tako.

SVEDOK:

            Da, ali ....komunikacije koje su takođe bile ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da se potisne UČK, da. Sada želim da vas pitam generalno o odnosu policije prema civilnom stanovništvu kada je u pitanju odnos prema civilnom stanovništvu. Da li je tačno da je osim potiskivanja UČK i neutralisanja UČK, znači antiterorističkih dejstava koje ste vi vršili. Sledeći paralelan zadatak bio da se okupi civilno stanovništvo i izvuče iz zone borbenih dejstava u interesu njihove bezbednosti. Da li je tako ili nije?

SVEDOK:

            Da, to je uvek bio cilj.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dakle,  kad god je policija imala operaciju protiv UČK na nekom području uvek je bilo civila i uvek je bilo potrebno da se izvedu iz borbene zone upravo da bi zaštitili, je li tako.

SVEDOK:

            Tačno.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Znači taj deo aktivnosti se radio isključivo na zaštiti bezbednosti civila.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je tačno da vi, kad kažem vi mislim na policiju, ne na vas lično, dakle policija, niste proterivali ni odvodili  civile izvan Kosova.

SVEDOK:

            Koliko ja znam iz sastava moje čete ne, niko.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li je vama poznato da je bilo ko iz policije odvodio i isterivao ljude iz njihovih kuća da bi ih proterao sa Kosova.

SVEDOK:

            Ja to ne znam, nisam imao nikakvih kontakata sa ljudima i ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li vam je poznato da se UČK inflitrirala vrlo često među civile, koji su izmeštani izvan zone borbenih dejstava.

SVEDOK:

            Da, oni su tu učestvovali.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa i u konkretnom smislu, koliko sam ja razumeo, vi ste imali naređenje da održavate prisutnost snaga policije na asfaltnom putu da biste sprečili infiltriranje UČK među civile, je li to tako. Između ostalog.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li je prevashodno bio zadatak  lokalnog MUP-a da zbrinjava civile.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li je tačno da je nakon izmeštanja civila iz zone dejstava bilo primera da se UČK  među njih i da usmerava takvu situaciju da idu ka Albaniji i Makedoniji. Da li ste znali za tu praksu.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Inače, kad opisujete operaciju Krušik vi tamo niste koristili nikakvo teško naoružanje, minobacače ili bilo šta drugo, je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste bili mlađi vodnik u četi. Da li je uobičajeno da se u četi komanduje u neposrednom kontaktu u vašoj praksi PJP.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Postavljam ovo pitanje zbog toga što je druga strana postavila pitanje da li ste dobijali pismena naređenja. Da li je normalno da unutar čete, koja je sva na okupu neko šalje pismena naređenja za vreme operacija. Da li je to ikada bila praksa.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pošto ste završili obuku, da li mislite da je to praksa u bilo kojoj vojsci ili policiji da se pismenim naređenjima komunicira između pripadnika čete.

SVEDOK:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dakle, komunicirali ste ili u neposrednom kontaktu ili preko policijske radio stanice, je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Prema onome što vidim, ne znam da li sam dobro zaključio, ali vaši kontati, odnosno kontakti policije sa starešinama vojske Jugoslavije ili bar vaša saznanja i utisak terena su bili da ne postoji hijerarhijski odnos između vosjke i MUP-a nego da MUP prima komande svojom linijom, vojska svojom, je li tako.

SVEDOK:

            Da, oni su slušali samo...imali su svoju...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi sada objašnjavate ove operacije oko Velike Kruše. Da li je tačno da je to područje bilo uporište UČK.

SVEDOK:

            Da. Oni su presekli put i kao što smo pričali...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je to po vašem mišljenju bila teška operacija.

SVEDOK:

            U odnosu na ostale srednje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste rekli danas pre podne, kada ste ispitivani, da je zvanična procena, pretpostavljam procena vaših starešina, da je tu bilo oko deset hiljada pripadnika UČK, a da ste vi međusobno u privatnim procenama smatrali da ih ima manje, da ih ima oko 5.000, je li tako.

SVEDOK:

            Da, ali procene su se odnosile na ukupnu teritoriju, znači izvođenje one šire...nešto manje ima ali to su samo naše procene.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da. Ali je vaša procena bila da ih ima oko 5.000 je li tako.

SVEDOK:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            I tu je bio cilj operacije da se potisnu na sever, je li tako?

SVEDOK:

            Da.

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pitali su vas danas pre podne, da li se ostavljala nekakva alternativna komunikacija kojom oni mogu da pobegnu. Da li se sećate tog pitanja.

ODGOVOR.

            Da,  sećam se.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li biste hteli da objasnite da se tako činilo u svim prilikama.

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

             Znači zadatak MUP-a je bio da potisne teroriste na sever, a to je između ostalog bila i aktivnost vaše jedinice. Je li tako?

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ.

            Cilj je bio i da se uspostavi cilj komuniciranja u celini, jedna opšta komunikacija u celini da može normalno da funkcioniše život. Je li tako?

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi kažete da su civili pre te operacije bili premeštani, ali svatio sam da su civili premeštani isključivo kad bi bili zaštićeni. Je li tako?

ODGOVOR:

            Da to je bilo ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Bili nisu premeštani da bi ih neko raseljavao, već da se samo uklone radi njihove bezbednsoti iz zone borbenih dejstava.

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A prema vašim procenama njih je trebalo zaštititi zato što bi se našli u opasnosti koliko sam čuo jutros da objašnjavate da se nađu između dve vatre, između UČK s jedne, i MUP-a i Vojske s druge strane.

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ.

            Tvrdimo to pitanje čišćenje i operacija čišćenja ako se upotrebljava taj izraz, podrazumeva isključivo neutralizaciju UČK a nikako ne podrazumeva proterivanje civila sa teritorije.

ODGOVOR.

            Da, naravno.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ.

            A da li  je neko od policije terao civile u okvirima onoga što ste vi mogli da posvedočite.

ODGOVOR:

            Nikad nisam video ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ.

            Da li ste komentarisali ili bar imali neka saznanja o tome da je uticaj na kretanje civila iznad Kosova imala činjenica da se UČK ubacivala u izbegličke grupe i grupe civila koji su pomerani sa jedne teritorije na drugu.

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je tačno da ste o navodnim prisilnim uklanjanjima civila sa nekih područja čuli isključivo od Albanaca. Je li to tačno.

ODGOVOR:

            To jeste.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste govorili posebno o jednom incidentu koji, kako sam ja u ovom vašem jutrošnjem ispitivanju zabeležio, u jutro 25. marta  zarobljeno nekoliko muškaraca, odnosno 6 i da su svi bili pripadnici UČK.

ODGOVOR:

            Da....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Videli   ste jednu pušku kineske proizvodnje, da li to znači da je ta puška doneta s njima ili da su njih 6 bila naoružana jednom puškom.

ODGOVOR:

            To ne mogu da kažem...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je bila uobičajena praksa kad vide da će biti uhapšena da pobacaju oružje u grmlje u travu, u reku, pre nego što se predaju.

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Oni nisu ni ulazili u vaš štab, već ih vaši pripadnici predali grupi lokalnih policajaca koje je odvela u neku kuću u blizini reke. Je li tako?

ODGOVOR:

            Tačno. Nije u blizini reke, nego prema reci ..

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Bilo je tu tih pripadnika lokalne policije koji su preuzeli zarobljenike.

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            U ovoj vašoj zoni bila su samo tri policajca iz lokalnog MUP-a.

ODGOVOR:

            Samo ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Bilo ih je na raskrsnici, a je li njihov zadatak da čuvaju tu raskrsnicu da osmatraju ili šta je tu bio njihov zadatak.

ODGOVOR:

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste čuli da neko puca. Jeste vi čuli da puca u toj kući u kojoj su oni odveli ovu šestoricu ili ste jednostavno čuli da neko puca negde.

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Shvatio sam da ste odgovorili da je to bilo možda sutradan. Je li tako?

ODGOVOR:

            Ne mogu tačno da kažem da li istog dana ili sutradan.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Je li bilo tada u blizini kuće nekog od lokalne policije.

ODGOVOR.

            Ne...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kad ste ušli u kuću, rekli ste da ste videli nekoliko mrtvih tamo. Koliko ih je bilo.

ODGOVOR.

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A dobro, da li vi možete da tvrdite da su tu ubijeni ovi ljudi koji su bili zarobljeni. Da li ste mogli da ih prepoznate. Da li ste mogli da identifikujete te iste koje ste videli prethodnog dana, ili tog dana ujutro.

ODGOVOR:

            .... da bi mogao ..

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pitali su vas za brigu o porodici ovog lokalnog albanca o kome ste govorili. Vi ste sumnjali da bi lokalni policajci mogli da im nanesu neko zlo i zato ste ih čuvali. Je li tako?

ODGOVOR:

            Ne, mi smo bili  ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Nisam čuo kao objašnjenje, pošto je NATO nadletao, vi ste borbenu tehniku sklonili da ne može da se primeti iz vazduha to razumem. Recite mi kakav je vaš odnos ostalih pripadnika policije prema tim ljudima. Njih je bilo tu priličan broj kako sam razumeo. Je li tako?

ODGOVOR:

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Znači, vi ste ih pitali za dozvolu da upotrebite njihovo dvorište.

ODGOVOR:

            Da, tako je.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Niste ulazili na silu, provaljivali vrata i na bilo kakav način maltretirali građane.

ODGOVOR:

            Ne.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A opišite mi taj događaj šta je to kad je došao taj jedan lokalni policajac i nešto s njima razgovarao na albanskom.

ODGOVOR:

            To su bili ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            I on je posle otišao. Je li tako?

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A tada kad je taj jedan došao proverava i da to od vas traži, njih je ukupno bilo trojica. Je li tako?

ODGOVOR:

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Vi ste ih ujutro savetovali da pređu u  katoličko selo iz koga ne puca UČK  da budu bezbedni. Je li tako?

ODGOVOR:

            ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Dobro, da li je kod vas postojala sumnja da su oni zarobljeni pripadnici UČK ubijeni od strane ovih lokalnih policajaca.

ODGOVOR:

SVEDOK:

            Da, jeste.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A recite mi da li ste vi o toj sumnji obavestili vašeg komandira čete.

SVEDOK:

            ....

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            A da li znate da li je on nešto preduzeo.

SVEDOK:

            Jeste sigurno, ali možda ...

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li je vama bila poznata naredba i da li znate primere njenog izvršavanja da se hapse svi počinioci krivičnih dela bez obzira da li se radi o vojniku, policajcu ili bilo kom drugom.

ODGOVOR:

            Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Da li vam je poznato koliko je pojedinaca koji su izvršili neka krivična dela za vreme rata od strane naše policije ili Vojske uhapšeni.

ODGOVOR:

            Da, poznato mi je ... broj

MEJ:

            Gospodine Miloševiću, približava se vreme kad moramo prekinuti današnju sednicu. Da li imate još mnogo minuta za ovog svedoka.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Kako da ne, gospodine Mej, uostalom ja računam da imam pravo.

MEJ.

            U redu. Razmotrićemo to. Sada prekidamo sednicu koja će se nastaviti sutra ujutro. Gospodine K25 molim vas, da se vratite sutra ujutro u 9,00 sati.

            Imamo samo jednu administrativnu stvar koju moramo razrešiti. Sledeći svedok pukovnik, bojim se da vaš mikrofon neće raditi ... dok ja govorim. Moramo razmotriti koji deo njegove izjave treba uzeti po pravilu 92, i naravno pitanje dana kad on stoji na raspolaganju. To ćemo ... sutra.

TUŽBA:

            Imamo tri problema, tri svedoka. Prvo, koliko dugo će trajati ispitivanje ovog svedoka. Ne postoji nikakvo pravilo da unakrsno ispitivanje mora trajati jednako ili duže, od glavnog ispitivanja.  I treći, svedok je svedok koji dolazi nakon njega, to je jedna žena ona će svedočiti na otvorenoj sednici i ona je već treći put da  dolazi ovamo u Hag, i činjenica da ona još nije svedočila uzrokovanim okolnostima van njene kontrole i ona je ovde kako bismo bili sigurni da možemo popuniti vreme. Oprostite, samo čas, hajde da prvo razmotrimo koliko još vremena treba trajati ovo unakrsno ispitivanje.

            Ja ne izjavljujem prigovor na pitanja koja postavlja optuženi ta su pitanja definitivno u okviru glavnog ispitivanja. Međutim, pitanje da li treba postaviti još mnogo.

MEJ.

            Pa o tome ne možemo nagađati. To ćemo sutra razmotriti.

TUŽBA:

            Ako je nužno, možda ću morati obrnuti redosled svedoka kako bi se pobrinuo da se sa ovom ženom završi. I prema tome, ja sada dajem obaveštenje optuženom o tome kako se on sutra ujutro ne bi žalio jer ja o tome ne mogu doneti odluku pre sutra ujutro.

MEJ:

            Ko je to svedokinja?

TUŽBA:

            Beriša. Ispravka. Ona jeste na najnovijoj listi, ona je preživela Suvu Reku.

MEJ:

            Naravno, ne postoji pravilo prema kojem bi optuženi trebao imati i isto vreme za unakrsno ispitivanje koje optužba potrošila za glavno ispitivanje. Međutim, ... o slučajevima kada je to prikladno, a mi mislimo da to jest prikladno uprkos tome da je unakrsnom ispitivanju pokriveno većina pitanja iz glavnog ispitivanja optuženi može imati još sat vremena za unaksno ispitivanje ovog svedoka. Čini mi se da bi onda imalo smisla da se pozove onda ta žena svedok kako bi se sa njom moglo završiti. A kad je pak reč o pukovniku, postoje neke stvari u njegovoj izjavi koje nisu dobro pokrivene, posebno saradnja između Vojske Jugoslavije i MUP-a i sastanci sa zvaničnicima iz Vojske Jugoslavije koje je on imao i čini mi se da to ne bi bilo pogodno za ...

            No, moraćemo to još razmotriti, kad čujemo od vas šta predlažete kako da se ta stvar reši. Naravno, moramo saslušati i optuženog.

TUŽBA:

            Časni sude, samo dve stvari koje proizilaze iz toga. Prvo, ja mislim da će izveštaj generala "biti obelodanjen sutra". Druga stvar, naša namera je naravno bila da njegov iskaz izvodimo nakon iskaza gospodina Kua da se oni međusobno nadovezuju.

            Međutim, preispitaćemo tu situaciju i možda nekako to možemo srediti na taj način da uzmemo za izveštaj generala. To moramo još videti.

MEJ:

            No, to je nešto o čemu možemo još razmišljati to je bio tek jedan predlog.

TUŽBA:

            Hvala.

MEJ:

            Prekidamo sednicu i nastavljamo sutra ujutro u 9,00 sati.

            Molim ustanite.

           

 


Nazad na Aktuelno  |  Odštampajte vest